Галерея

ІНФОРМАЦІЯ

щодо загальних зборів акціонерів, що мають відбутись 19 квітня 2018 року

Загальна кількість акцій, в тому числі голосуючих,  станом на  13 квітня  2018 року  ( дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) становить 480075 простих іменних акцій.

 

 Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

     

Переходько Ю.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

12.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.edelvika.com

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа”

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

12.04.2018

фiзична особа

0

89.923449

33.333333

Зміст інформації:

12 квiтня 2018 року, на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи АТ ФА “Схiд-Iнвест”, Емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
– зменшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера-фiзичної особи з 431700 штук (89,923449%) до 160025 штук, що становить 33,333333% вiд загальної кiлькостi акцiй. Загальна кiлькiсть акцiй власника спiвпадає з кiлькiстю голосуючих акцiй.

2

12.04.2018

фiзична особа

0

10.071343

33.333333

 

Зміст інформації:

12 квiтня 2018 року, на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи АТ ФА “Схiд-Iнвест”, Емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
– збiльшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера-фiзичної особи з 48350 штук (10,071343%) до 160025 штук, що становить 33,333333% вiд загальної кiлькостi акцiй. Загальна кiлькiсть акцiй власника спiвпадає з кiлькiстю голосуючих акцiй.

3

12.04.2018

фiзична особа

0

0.005207

33.333333

 

Зміст інформації:

12 квiтня 2018 року, на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи АТ ФА “Схiд-Iнвест”, Емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
– збiльшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера-фiзичної особи з 25 штук (0,005207%) до 160025 штук, що становить 33,333333% вiд загальної кiлькостi акцiй. Загальна кiлькiсть акцiй власника спiвпадає з кiлькiстю голосуючих акцiй.

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

     

Переходько Ю.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2018

(дата)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

     

Переходько Ю.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

19.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

edelvika.com

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

19.04.2018

120018,75

01.10.2018 – 15.10.2018

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 0,25 грн. на одну акцiю, по 40006,25 грн.. для кожного акцiонера. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 01.10.2018 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Строк виплати – до 15 жовтня 2018 року.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

edelvika.com

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

19.04.2018

25000

118261

21.14

Зміст інформації:

На загальних зборах акцiонерiв 19 квітня 2018 року прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю вiд 11826,10 тис.грн до 25000 тис.грн. Характер правочинiв -залучення кредитних коштiв, в т.ч. валютних а також правочини, пов’язані зпридбанням основних засобів. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 480075 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 480075 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20134458

4. Місцезнаходження

Волинська , 43023, м.Луцьк, вул. Карбишева 2

5. Міжміський код, телефон та факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.edelvika.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
iнформацiя про рейтингове агентство;
iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
iнформацiя про дивiденди;
iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент;
опис бiзнесу не розкривається, оскiльки емiтент здiйснив приватне розмiщення цiнних паперiв.
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, Товариством не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзацiї продукцiї вiдсутнi, так як Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуюються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електоренергiї, газу та води.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та 
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймались.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 139393

3. Дата проведення державної реєстрації

23.08.1994

4. Територія (область)

Волинська

5. Статутний капітал (грн)

4800750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

216

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.20 Ткацьке виробництво

13.92 Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

13.96 Виробництво iнших тектильних виробiв технiчного та промислового призначення

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ « Кредобанк»

2) МФО банку

325365

3) поточний рахунок

2600401793842

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ « Кредобанк»

5) МФО банку

325365

6) поточний рахунок

2600401793842

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Переходько Юрiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” голова правлiння, ПрАТ “Волтекс-Меланж” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) голова правлiння, ПрАТ “Паж-Холдiнг” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв АТ. Розпоряджається майном товариства в межах встановлених чинним законодавством та статутом.Без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях. 
Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння-перший заступник

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Переходько Галина Петрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” фiнансовий директор, ПрАТ “Волтекс-Меланж” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) член правлiння, ПрАТ “Паж-Холдiнг” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) ревiзор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Приймає участь у вирiшеннi всiх питань поточної дiяльностi АТ, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв.Виконує свої обов’язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння-заступник

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Переходько Євгенiя Юрiїївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчної дiяльностi. ПрАТ “Волтекс-Меланж” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) член правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Приймає участь у вирiшеннi всiх питань поточної дiяльностi АТ, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Виконує свої обов’язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гораль Вiра Степанiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” , бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2016 на 3 роки

9) Опис

Органiзовує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi для подання висновку по рiчному звiту. 
Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яцук Iрина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи ПАТ ” Укрсоцбанк”, начальник вiддiлу примусового списання коштiв i зупинення операцiй Департаменту супроводження операцiй по рахунках клiєнтiв. Призначена наказом керiвника № 21 К вiд 29.03.2017р. безстроково.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 безстроково

9) Опис

Виконує обов’язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терещук Анастасiя Юрiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1991

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” , менеджер вiддiлу маркетингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Приймає участь у вирiшеннi всiх питань поточної дiяльностi АТ, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Виконує свої обов’язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Переходько Юрiй Анатолiйович

130358

431700

89.9234

431700

0

0

0

Член правлiння

Переходько Євгенiя Юрiїївна

818173

48350

10.0713

48350

0

0

0

Член правлiння

Терещук Анастасiя Юрiївна

147867

25

0.0053

25

     

Усього

480075

100

480075

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Переходько Юрiй Анатолiйович

431700

89.9234

431700

0

Переходько Євгенiя Юрiїївна

48350

10.0713

48350

0

Усього

480050

99.9947

480050

0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.03.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Питання, що виносились на голосування :
Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Про встановлення та погодження ранiше встановленого порядку i способу засвiдчення бюлетеня. 
Затвердження рiчного звiту.
Розподiл прибутку (покриття збиткiв). Виплата дивiдендiв та визначення їх розмiру.
Звiт правлiння та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
Звiт ревiзора та прийняття рiшення за наслiдками розгляд звiту ревiзора. 
Змiна складу правлiння. Про дострокове припинення повноважень правлiння, переобрання голови та членiв правлiння на новий термiн в новому складi. Про надання права пiдпису . 
Затвердження умов трудових договорiв з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди.
Затвердження ринкової вартостi акцiй.
Збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Про приватне розмiщення акцiй та визначення строку для подання заяв акцiонерами про переважне право на придбання акцiй. Визначення учасникiв розмiщення. 
Визначення уповноважених осiб на проведення дiй щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами переважного права.
Про надання повноважень на реєстрацiю випуску акцiй та проспекту їх емiсiї до НКЦП.
Про визначення строку для укладання договору купiвлi-продажу акцiй з акцiонером. 
Про залучення кредитних коштiв . 
Попереднє схвалення значних правочинiв.
Про делегування повноважень правлiнню на визначення видiв дiяльностi товариства, в т. ч. основного.
По всiх питаннях рiшення прийнятi одноголосно.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

31.10.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Питання, що виносились на голосування :
Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення;
Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
Затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
Внесення змiн до статуту, в тому числi пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства.
По всiх питаннях рiшення прийнятi одноголосно.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.05.2010

3/03/1/10

Волинським ТУ ДКЦПФР

UA 4000071880

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

75

750

100

Опис

Акцiї розмiщенi серед учасникiв товариства.

 

04.08.2017

87/1/2017-Т

НКЦПФР

UA 4000071880

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

480075

4800750

100

Опис

Акцiї розмiщенi серед учасникiв товариства шляхом приватного розмiщення.До лiстiнгу на фондових бiржах не включенi. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй є змiцнення фiнансового стану товариства, збiльшення гарантiй кредиторiв, напрями використання отриманих коштiв – збiльшення обсягiв закупiвлi сировини .

 

04.08.2017

87/1/2017

НКЦПФР

UA 4000071880

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

480075

4800750

100

Опис

Акцiї розмiщенi серед учасникiв товариства шляхом приватного розмiщення.До лiстiнгу на фондових бiржах не включенi. Випуски акцiй № 3/03/1/10 та № 87/1/2017-Т були погашенi у 2018 роцi на пiдставi реєстрацiї випуску акцiй № 87/1/2017 та видачi нового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй вiд 12.01.2018 року, яким анульовано свiдоцтва про реєстрацiю старих випускiв № 3/03/1/10 та № 87/1/2017-Т. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй є змiцнення фiнансового стану товариства, збiльшення гарантiй кредиторiв, напрями використання отриманих коштiв – збiльшення обсягiв закупiвлi сировини .

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

9394

27384

649

623

10043

28007

будівлі та споруди

0

0

649

623

649

623

машини та обладнання

8218

23746

0

0

8218

23746

транспортні засоби

0

1606

0

0

0

1606

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1176

2032

0

0

1176

2032

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

9394

27384

649

623

10043

28007

Опис

Термiни користування основними засобами необмеженi. Первiсна вартiсть власних основних засобiв становить 50783 тис.грн., нарахований знос 23399 тис.грн. Заборони на використання основних засобiв товариством немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

84925

29794

Статутний капітал (тис. грн.)

4801

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4801

1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2″Баланс”,затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Чистi активи пiдприємства перевищують величину статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

15059

X

X

у тому числі:

 

вiдновлювальна кредитна лiнiя

12.04.2013

3600

14

25.05.2018

вiдновлювальна кредитна лiнiя

06.07.2017

7400

19

05.07.2019

вiдновлювальна кредитна лiнiя

31.05.2017

2859

15

27.04.2018

Вiдновлювальна кредитна лiнiя

10.08.2017

1200

15

18.06.2018

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

310

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

17967

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

33336

X

X

Опис:

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

29.03.2017

Загальнi збори акцiонерiв

15000

86122

17.42

Предмет правочинiв -залучення кредитних коштiв, в т.ч. валютних.

29.03.2017

edelvika.com

Опис:

На загальних зборах акцiонерiв 29.03.2017р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю вiд 8612,2тис.грн до 15000 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 75 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 75 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.03.2017

29.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.03.2017

29.03.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

29.03.2017

29.03.2017

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

29.03.2017

29.03.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма “Аудит-ФАГ”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

25089923

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Луцьк, вул. Шопена, 22-а, офiс 56

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1850 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0718
28.09.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

08
24.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

24.01.2018
12.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

61600

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення; Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради – акціонерів

 

членів наглядової ради – представників акціонерів

0

членів наглядової ради – незалежних директорів

 

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

 
 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

X

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): 

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Прийнятий за рiшенням ЗЗА № 54 вiд 04.04.2012 р.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: На дошцi оголошень, в обмiнних електронних файлах товариства

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Дотримується

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

за ЄДРПОУ

20134458

Територія

 

за КОАТУУ

0710100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

13.20

Середня кількість працівників

216

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

43023 м.Луцьк, вул. Карбишева 2

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

374

280

0

первісна вартість

1001

534

534

0

накопичена амортизація

1002

160

254

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

22

0

0

Основні засоби:

1010

9394

27384

0

первісна вартість

1011

16385

50783

0

знос

1012

6991

23399

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

1

1

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

115

115

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

9906

27780

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

61516

75259

0

Виробничі запаси

1101

11780

11762

0

Незавершене виробництво

1102

6648

10646

0

Готова продукція

1103

41580

49584

0

Товари

1104

1508

3267

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

12646

12151

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


839


1811


0

з бюджетом

1135

89

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

89

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9

40

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1111

1115

0

Готівка

1166

10

27

0

Рахунки в банках

1167

1099

1077

0

Витрати майбутніх періодів

1170

6

6

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

99

0

Усього за розділом II

1195

76216

90481

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

86122

118261

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

4801

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

18577

0

Додатковий капітал

1410

0

30240

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

7500

7500

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

22293

23807

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

29794

84925

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

13848

4558

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

13848

4558

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

4347

15059

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

6933

6245

0

за розрахунками з бюджетом

1620

18

310

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

121

0

за розрахунками зі страхування

1625

101

144

0

за розрахунками з оплати праці

1630

371

546

0

за одержаними авансами

1635

0

45

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

133

527

0

Доходи майбутніх періодів

1665

668

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

29909

5902

0

Усього за розділом IІІ

1695

42480

28778

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

86122

118261

0

 

Примітки

Керівник

Переходько Ю.А.

Головний бухгалтер

Яцук I.М.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

за ЄДРПОУ

20134458

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

52243

46759

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 37176 )

( 33551 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


15067


13208

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3254

1311

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 9158 )

( 7412 )

Витрати на збут

2150

( 2736 )

( 1748 )

Інші операційні витрати

2180

( 3558 )

( 3923 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


2869


1436

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

668

1389

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1391 )

( 1258 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 38 )

( 3 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


2108


1564

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-519

-283

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1589


1281

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

18577

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

18577

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

18577

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

20166

1281

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

34491

30754

Витрати на оплату праці

2505

11873

8602

Відрахування на соціальні заходи

2510

2604

1876

Амортизація

2515

2934

2420

Інші операційні витрати

2520

10163

8895

Разом

2550

62065

52547

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4800

75

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4800

75

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

331.04167

17080

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

331.04167

17080

Дивіденди на одну просту акцію

2650

1000

1000

 

Примітки

Керівник

Переходько Ю.А.

Головний бухгалтер

Яцук I.М.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

за ЄДРПОУ

20134458

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


64258


57617

Повернення податків і зборів

3005

3

701

у тому числі податку на додану вартість

3006

3

701

Цільового фінансування

3010

262

173

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

45

0

Надходження від повернення авансів

3020

111

156

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

274

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5010

12896

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 53563 )


( 47673 )

Праці

3105

( 9342 )

( 7043 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2492 )

( 1971 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 2977 )

( 2707 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

( 387 )

( 450 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

( 586 )

( 558 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

( 2004 )

( 1699 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1793 )

( 839 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1746 )

( 970 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 4418 )

( 2644 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-6368

7696

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 2679 )

( 1319 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2679

-1319

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

26572

6253

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

16288

11453

Сплату дивідендів

3355

( 70 )

( 71 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 1168 )

( 1258 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

9046

-6529

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1

-152

Залишок коштів на початок року

3405

1111

1253

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

5

10

Залишок коштів на кінець року

3415

1115

1111

 

Примітки

Керівник

Переходько Ю.А.

Головний бухгалтер

Яцук I.М.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

за ЄДРПОУ

20134458

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

за ЄДРПОУ

20134458

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1

0

0

7500

22240

0

0

29741

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

53

0

0

53

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1

0

0

7500

22293

0

0

29794

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1589

0

0

1589

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

18577

0

0

0

0

0

18577

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

18577

0

0

0

0

0

18577

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

-75

0

0

-75

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

4800

0

30240

0

0

0

0

35040

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

4800

18577

30240

0

1514

0

0

55131

Залишок на кінець року

4300

4801

18577

30240

7500

23807

0

0

84925

 

Примітки

Керівник

Переходько Ю.А.

Головний бухгалтер

Яцук I.М.

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

19 квітня 2018 року за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Едельвіка», в приміщенні адміністративно-виробничої будівлі, що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, в кабінеті  голови правління  о 15 годині будуть проводитись чергові загальні збори акціонерів ПРАТ  «Едельвіка».

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 год. до 14-00 год. 19 квітня  2018 року   за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений  станом на 24 годину 13 квітня  2018 року.

Проект порядку денного (разом  з проектом рішень):

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

  Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Яцук І.М. Головою зборів згідно статуту є голова правління Переходько Ю.А., секретар зборів – Парфелюк І.П.

  1. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів

Проект рішення:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів не раніше 15 години. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, складеному НДУ та пред’явлення акціонерами документа, що посвідчує особу. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Допускається зміна черговості розгляду питань порядку денного. За результатами голосування складається окремий протокол про підсумки голосування на кожне питання порядку денного. 

  1. Затвердження річного звіту.

  Проект рішення:

Затвердити баланс( ф.№1) і Звіт про фінансові результати (ф. №2)

 

  1. Розподіл прибутку (покриття збитків). Виплата дивідендів та визначення їх розміру.

  Проект рішення:

   Розподілити прибуток, отриманий у 2017 році, наступним чином: частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2017 році,  а саме 120018,75 (Сто двадцять  тисяч  вісімнадцять гривень 75 коп.) грн.. спрямувати на виплату дивідендів, що у розрахунку на одну акцію становить 0,25 грн.. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 01 жовтня 2018 року. Виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонерам.  Строк виплати – до 15 жовтня  2018 року. Решта отриманого прибутку спрямувати  на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів, що необхідно для закупівлі сировини  а також на витрати, пов’язані з розширенням виробництва.

  1. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

  Проект рішення:

За результатами розгляду звіту правління, прийняти рішення по затвердженню заходів: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів виробництва,  модернізувати обладнання та активізувати поставки  по зовнішньо-економічних контрактах та збільшити обсяг експорту.

 

  1. Затвердження звіту та висновків ревізора  та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

  Проект рішення:

Прийняти та затвердити звіт та висновки ревізора.

 

  1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту, затвердити заходи: посилити контроль за дотриманням облікової політики товариства та правильністю ведення бухгалтерського обліку.   

  1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Проект рішення:

Погодити вчинення протягом  року від імені товариства значних правочинів, в тому числі тих, предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 11826100,00 ( Одинадцять мільйонів вісімсот двадцять шість  тисяч сто  гривень 00 коп.)  грн.. Гранична  сукупна вартість  становить 25000000,00 ( Двадцять п’ять мільйонів гривень 00 коп.)  грн.. Характер правочинів – залучення кредитних коштів, в. тому числі   валютних, правочини, пов’язані з придбанням основних засобів.   

  1. Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг

  Проект рішення:

Обрати  для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулих років ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ “АУДИТ-ФАГ”, код ЄДРПОУ 25089923.  Умови договору: термін перевірки, розмір оплати послуг  згідно діючого на початок проведення аудиторської перевірки ПОЛОЖЕННЯ З НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ АУДИТУ 1«Особливості узгодження умов завдання з обов’язкового аудиту та укладання договору про проведення обов’язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства» з застосуванням знижки до 20% згідно внутрішнього Положення ПП АФ «Аудит – Фаг».

  1. Про схвалення зміни організаційної структури товариства.

  Проект рішення:

Схвалити  проведені зміни організаційної структури товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша обов’язкова інформація: edelvika.com.

Під час підготовки до загальних зборів  акціонери можуть  ознайомитись з необхідними  для прийняття рішень з питань порядку денного матеріалами, з формою та текстом бюлетенів   у приміщенні товариства за  місцезнаходженням  товариства у робочі дні, у робочий час у кабінеті голови правління. Відповідальна особа  за порядок  ознайомлення з матеріалами – начальник юридичного відділу Парфелюк І.П..

            Після отримання  даного повідомлення акціонери мають  право, в порядку, визначеному ст.. 36,38 ЗУ «Про акціонерні товариства»: до дати  проведення загальних зборів акціонерів письмово  ставити запитання правлінню товариства, що стосуються проекту порядку денного, порядку денного  та отримувати  від нього письмові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту  порядку денного; не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції  щодо нових кандидатів до складу органів управління в межах встановленої їх кількості; оскаржувати  рішення товариства до суду про відмову у включенні пропозицій акціонерів  до проекту порядку денного, що  не зупиняє проведення загальних зборів; у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів бути повідомленим  про такі зміни та отримати новий  порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Для участі у загальних зборах акціонерів та голосуванні акціонери можуть  призначити  представника в порядку представництва, визначеного ст.. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства».  Довіреність    підлягає посвідченню нотаріусом  чи депозитарною установою. Голосування проводиться в межах завдань, зазначених в довіреності, для участі  в голосуванні представнику обов’язково для реєстрації пред’явити документ, що посвідчує особу.

              Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за  2017 рік(тис. грн.)

Найменування показника  

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

118261

86122

Основні засоби 

27384

9394

Довгострокові фінансові інвестиції 

1

1

Запаси 

75259

61516

Сумарна дебіторська заборгованість 

14002

13698

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1115

1 111

Нерозподілений прибуток 

23807

22240

Власний капітал 

84925

29 741

Статутний капітал 

4801

1

Довгострокові зобов’язання 

4558

13848

Поточні зобов’язання 

28778

42533

Чистий прибуток (збиток) 

1589

1281

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

480075

75

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

216

222

 

Загальна кількість акцій , в тому числі голосуючих,  станом на  12 березня 2018 року  становить 480075 простих іменних акцій.

Для участі у зборах акціонер повинен пред’явити документ, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія), а представник –  додатково довіреність.   

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.02.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

edelvika.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа”

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

06.02.2018

фiзична

*

33.33

89.9234

Зміст інформації:

На пiдставi отриманої вiд депозитарної установи виписки про стан рахунку в цiнних паперах вiд 06.02.2018 емiтенту стало вiдомо про змiни , а саме вiдбулось збiльшення розмiру пакету акцiй фiзичної особи з 33,33% до 89,9234% голосуючих акцiй.

2

06.02.2018

фiзична

*

33.33

10.0713

Зміст інформації:

На пiдставi отриманої вiд депозитарної установи виписки про стан рахунку в цiнних паперах вiд 06.02.2018 емiтенту стало вiдомо про змiни , а саме вiдбулось зменшення розмiру пакету акцiй фiзичної особи з 33,33% до 10,0713% голосуючих акцiй.

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

edelvika.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.03.2017

15000

86122

17.42

Зміст інформації:

На загальних зборах акцiонерiв 29.03.2017р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю вiд 8612,2тис.грн до 15000 тис.грн. Характер правочинiв -залучення кредитних коштiв, в т.ч. валютних. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 75 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 75 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

edelvika.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

29.03.2017

Акція проста

3517200

35172

4689600

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу – 29.03.2017 р. 
Назва органу, що прийняв таке рiшення – загальнi збори акцiонерiв товариства.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 3 517 200 (три мiльйони п’ятсот сiмнадцять тисяч двiстi) штук на суму 35 172 000,00 грн. (тридцять п”ять мiльйонiв сто сiмдесят двi тисячi) гривень 00 копiйок.
Спосiб розмiщення – приватний
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на 35 172 000,00 грн. (тридцять п”ять мiльйонiв сто сiмдесят двi тисячi) гривень 00 копiйок.
Номiнальна вартiсть акцiй – 10 грн. ( десять гривень нуль копiйок)
Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – цiна розмiщення дорiвнює ринковiй вартостi акцiй та становить – 10,00 грн. ( сiмдесят гривень 0 копiйок) вiдповiдно до Звiту про незалежну оцiнку пакету акцiй, проведену суб’єктом оцiночної дiяльностi. 
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
Фiзична особа1 – до розмiщення: кiлькiсть акцiй – 25 шт., частка у статутному капiталi – 33,3333%;
Фiзична особа2 – до розмiщення: кiлькiсть акцiй –– 25 шт., частка у статутному капiталi – 33,3333%;
Фiзична особа3 – до розмiщення: кiлькiсть акцiй –– 25 шт., частка у статутному капiталi – 33,3333%.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення – 4 689 600%.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення – 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – акцiї, що розмiщуються, надають їх власникам права на участь в управлiннi товариством, отримання дивiдендiв, отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства та iншi права, визначенi чинним законодавством України та статутом Товариства.
Спосiб оплати цiнних паперiв – оплата за акцiї здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом зарахування однорiдних зустрiчних вимог.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв – Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй є змiцнення фiнансового стану товариства, збiльшення гарантiй кредиторiв, напрями використання отриманих коштiв – збiльшення обсягiв закупiвлi сировини .
Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв; вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв, якими вони володiють – рiшення приймалось загальними зборами акцiонерiв товариства, в яких прийняли участь акцiонери, яким належить 75 (сiмдесят п’ять) штук акцiй, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв приймалось 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – умови емiсiї не передбачають розмiщення привiлейованих акцiй. Товариство зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства.

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

edelvika.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.03.2017

15000

86122

17.42

Зміст інформації:

На загальних зборах акцiонерiв 29.03.2017р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю вiд 8612,2тис.грн до 15000 тис.грн. Характер правочинiв -залучення кредитних коштiв, в т.ч. валютних. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 75 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 75 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Код за ЄДРПОУ

20134458

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

edelvika.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2017

припинено повноваження

Голова правлiння

Переходько Юрiй Анатолiйович

АС 130358
15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

33.3333

Зміст інформації:

У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення достроково припинити повноваження голови правлiння. Перебував на посадi голови правлiння 22 роки.

29.03.2017

припинено повноваження

Член правлiння-перший заступник

Переходько Галина Петрiвна

АС 130359
15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

0

Зміст інформації:

У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення достроково припинити повноваження членiв правлiння. Перебувала на посадi члена правлiння 6 рокiв.

29.03.2017

припинено повноваження

Член правлiння-заступник

Переходько Євгенiя Юрiїївна

АС 818173
20.06.2002 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

33.3333

Зміст інформації:

У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення достроково припинити повноваження членiв правлiння. Перебувала на посадi члена правлiння 6 рокiв.

29.03.2017

обрано

Голова правлiння

Переходько Юрiй Анатолiйович

АС 130358
15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

33.3333

Зміст інформації:

У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати головою правлiння на наступний термiн, тобто на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2017

обрано

Член правлiння-перший заступник

Переходько Галина Петрiвна

АС 130359
15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

0

Зміст інформації:

У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати члена правлiння на наступний термiн тобто на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2017

обрано

Член правлiння-заступник

Переходько Євгенiя Юрiїївна

АС 818173
Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

33.3333

Зміст інформації:

У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати члена правлiння на наступний термiн тобто на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2017

призначено

Головний бухгалтер

Яцук Iрина Миколаївна

АС 106699
19.07.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

0

Зміст інформації:

Попереднє мiсце роботи ПАТ ” Укрсоцбанк”, призначена наказом голови правлiння безстроково, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

29.03.2017

обрано

Член правлiння-заступник

Терещук Анастасiя Юрiївна

ТТ 147867
03.05.2013 Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi

33.3333

Зміст інформації:

У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати члена правлiння на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2017

звільнено

Головний бухгалтер

Денисюк Людмила Вiкторiвна

АС 130357
15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

0

Зміст інформації:

Перебувала на посадi з 02.01.2002р.

29.03.2017

звільнено

Головний бухгалтер

Денисюк Людмила Вiкторiвна

АС 130357
15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

0

Зміст інформації:

Перебувала на посадi з 02.01.2002р.

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20134458

4. Місцезнаходження

Волинська , 43023, м.Луцьк, вул. Карбишева 2

5. Міжміський код, телефон та факс

0332 786040 0332 786037

6. Електронна поштова адреса

info@edelvika.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 67

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.edelvika.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

 

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
iнформацiя про рейтингове агентство;
iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
iнформацiя про дивiденди;
iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент;
опис бiзнесу не розкривається, оскiльки емiтент здiйснив приватне розмiщення цiнних паперiв.
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, Товариством не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзацiї продукцiї вiдсутнi, так як Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуюються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електоренергiї, газу та води.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 139393

3. Дата проведення державної реєстрації

23.08.1994

4. Територія (область)

Волинська

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

216

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.20 Ткацьке виробництво

13.92 Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

13.96 Виробництво iнших тектильних виробiв технiчного та промислового призначення

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ « Кредобанк»

2) МФО банку

325365

3) поточний рахунок

2600401793842

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ « Кредобанк»

5) МФО банку

325365

6) поточний рахунок

2600401793842

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Переходько Юрiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 130358 15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” голова правлiння, ПрАТ “Волтекс-Меланж” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) голова правлiння, ПрАТ “Паж-Холдiнг” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2016 на 3 роки

9) Опис

Виконує свої обов’язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння-перший заступник

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Переходько Галина Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 130359 15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” фiнансовий директор, ПрАТ “Волтекс-Меланж” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) член правлiння, ПрАТ “Паж-Холдiнг” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) ревiзор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2016 на 3 роки

9) Опис

Виконує свої обов’язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння-заступник

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Переходько Євгенiя Юрiїївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 818173 20.06.2002 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчної дiяльностi. ПрАТ “Волтекс-Меланж” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) член правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2016 на 3 роки

9) Опис

Виконує свої обов’язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гораль Вiра Степанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 363736 19.02.1998 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка” , бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2016 на 3 роки

9) Опис

Виконує свої обов’язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Людмила Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 130357 15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ “Едельвiка”, головний бухгалтер. Призначена наказом керiвника № 26 вiд 13.08.2001 р ПрАТ. “Волтекс-Меланж” (мiсцезнаходження м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.08.2001 безстроково

9) Опис

Виконує обов’язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розпису, винагорода в натральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Переходько Юрiй Анатолiйович

АС 130358 15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

25

33.3333

25

0

0

0

Член правлiння

Переходько Євгенiя Юрiїївна

АС 818173 20.06.2002 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

25

33.3333

25

0

0

0

Усього

50

66.6666

50

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

Переходько Юрiй Анатолiйович

АС 130358 15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

25

33.3333

33.3333

25

0

0

0

Переходько Євгенiя Юрiїївна

АС 818173 20.06.2002 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

25

33.3333

33.3333

25

0

0

0

Терещук Анастасiя Юрiївна

ТТ 147867 03.05.2013 Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi

25

33.3333

33.3333

25

0

0

0

Усього

75

100

100

75

0

0

0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові. 
** Заповненювати необов’язково.

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

Дата проведення

29.03.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Питання, що виносились на голосування :
Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Затвердження рiчного звiту.
Розподiл прибутку (покриття збиткiв). Виплата дивiдендiв та визначення їх розмiру.
Звiт правлiння та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
Звiт ревiзора та прийняття рiшення за наслiдками розгляд звiту ревiзора.
Про дострокове припинення повноважень та переобрання голови та членiв правлiння
Затвердження умов трудового договору з заступниками голови правлiння, встановлення розмiру їх винагороди.
Про дострокове припинення повноважень та переобрання ревiзора. 
Затвердження умов трудового договору з ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди. 
Про залучення кредитних коштiв. 
Попереднє схвалення значних правочинiв.
Визначення основних напрямiв та видiв дiяльностi товариства.
По всiх питаннях рiшення прийнятi одноголосно.

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.05.2010

3/03/1/10

Волинським ТУ ДКЦПФР

UA 4000071880

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

75

750

100

Опис

Акцiї розмiщенi серед учасникiв товариства.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10776

9394

745

649

11521

10043

будівлі та споруди

0

0

745

649

745

649

машини та обладнання

9425

8218

0

0

9425

8218

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1351

1176

0

0

1351

1176

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

10776

9394

745

649

11521

10043

Опис

Термiни користування основними засобами необмеженi. Первiсна вартiсть власних основних засобiв становить 16385 тис.грн., нарахований знос 6991 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

29741

28535

Статутний капітал (тис. грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1

1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2″Баланс”,затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Чистi активи пiдприємства перевищують величину статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

4347

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

204

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

51830

X

X

Усього зобов’язань

X

56381

X

X

Опис:

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.03.2016

8082

80820

10

Опис

На загальних зборах акцiонерiв 29.03.2016 прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв,якi будуть вчинятись протягом 2016 року,предметом яких є майно, роботи, послуги.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.03.2016

29.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.11.2016

15.11.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма “Аудит-ФАГ”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

25089923

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Луцьк, вул. Шопена, 22-а, офiс 56

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1850 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

0

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради – акціонерів

членів наглядової ради – представників акціонерів

0

членів наглядової ради – незалежних директорів

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Прийнятий за рiшенням ЗЗА № 54 вiд 04.04.2012 р.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: На дошцi оголошень, в обмiнних електронних файлах товариства

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Дотримується

 

 

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

за ЄДРПОУ

20134458

Територія

за КОАТУУ

0710100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

13.20

Середня кількість працівників

216

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

43023 м.Луцьк, вул. Карбишева 2

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

286

374

0

первісна вартість

1001

378

534

0

накопичена амортизація

1002

92

160

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

10776

9394

0

первісна вартість

1011

15418

16385

0

знос

1012

4642

6991

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

1

1

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

115

115

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

11178

9906

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

53239

61516

0

Виробничі запаси

1101

8104

11780

0

Незавершене виробництво

1102

6526

6648

0

Готова продукція

1103

38548

41580

0

Товари

1104

61

1508

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

13293

12646

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


313


839


0

з бюджетом

1135

1516

89

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

89

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

22

9

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1253

1111

0

Готівка

1166

0

10

0

Рахунки в банках

1167

1253

1099

0

Витрати майбутніх періодів

1170

5

6

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1

0

0

Усього за розділом II

1195

69642

76216

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

80820

86122

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

1

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

7500

7500

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

21034

22240

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

28535

29741

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

13848

13848

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

13848

13848

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

9286

4347

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

7431

6933

0

за розрахунками з бюджетом

1620

125

204

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

52

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

196

101

0

за розрахунками з оплати праці

1630

359

371

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

2053

668

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

18987

29909

0

Усього за розділом IІІ

1695

38437

42533

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

80820

86122

0

 

Примітки

Керівник

Переходько Ю.А.

Головний бухгалтер

Денисюк Л.В.

 

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Едельвiка”

за ЄДРПОУ

20134458

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

46759

40461

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 33551 )

( 26420 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


13208


14041

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1311

3009

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 7412 )

( 9842 )

Витрати на збут

2150

( 1748 )

( 976 )

Інші операційні витрати

2180

( 3923 )

( 5404 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1436


828

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1389

2125

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1258 )

( 1610 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 3 )

( 814 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1564


529

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-283

-69

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1281


460

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1281

460

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Наші магазини

Магазин тканин та одягу

м. Луцьк, вул. Карбишева, 2

+380 (33) 278-84-75, +380 (33) 278-60-42, +380 (50) 378-49-36, +380 (50) 438-07-10

 

Бренд-бутік

ТРЦ Порт-Сіті вул. Сухомлинського, 1, м. Луцьк

+380 (33) 228-25-10

 

Бутік онлайн продажу

м.Киів, вул. Велика Васильківська, 66. ОЦ "Троіцький", 1 поверх

+38 (067) 343-86-07

 

 

edelvika

Контакти

ПРАТ  «Едельвіка»

 

вул. Карбишева, 2, м.Луцьк, 43023, Україна

Приймальна:

+380 (332) 78 60 40,
факс: +380 (332) 78 60 41,
+38 (050) 438 37 44
e-mail: info@edelvika.com

Відділ продажу:

+38 (0332) 78 09 19,
 +38 (050) 438 25 66
e-mail: market@edelvika.com

Відділ маркетингу та реклами:

+380 (332) 78 60 34
e-mail: olga.kasian@edelvika.com

e-mail: kateryna.syrotenko@edelvika.com

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків:

+38 (0332) 78 60 34,
e-mail: kateryna.syrotenko@edelvika.com

tetiana.veretennikova@edelvika.com

Відділ постачання

+380 (332) 78 60 35
e-mail: olena.vorobei@edelvika.com,
e-mail: olga.velichko@edelvika.com

Бухгалтерія

+380 (332) 78 60 37,
+38 (050) 383 07 69
e-mail: iryna.yatsuk@edelvika.com

Магазин ТМ «Едельвіка»

вул. Карбишева, 2, м. Луцьк
Графік роботи:
Понеділок-П’ятниця 08.30-17.30
Субота-Відділ швейних виробів 08.30-16.00
Субота-Відділ тканин – Вихідний
Неділя – Вихідний

 

Відділ швейних виробів:

+380 (332) 78 84 75

Відділ тканин:

+380 (332) 78 60 42,
+380 (50) 378 49 36,
+380 (98) 513 15 36

Магазин ТМ «Едельвіка» в ТРЦ Порт Сіті

вул. Сухомлинського, 1, м. Луцьк, 2-й поверх
Графік роботи:
Щодня 10.00-22.00

+380 (332) 28 25 10

Магазин ТМ «Едельвіка» в ТРЦ Lavina Mall

 ( м. Київ вул. Берковецька 6Д) 

Графік роботи: 

Щодня 10.00-22.00

+38 (067) 334 07 59

 

     Шоу-рум ТМ «Едельвіка»

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 66.
ОЦ “Троіцький”, 1 поверх.
Графік роботи:
Понеділок-П’ятниця 10.00-19.00
Субота-Неділя – вихідні

+38 (067) 34 38 607

 Інтернет-магазин ТМ «Едельвіка»:

https://edelvika-shop.com
+38 (067) 34 38 607

Соціальні мережі:
Facebook: Edelvikashop
Instagram: Instagram.com/edelvika
+38 (067) 34 38 607

Social networks & other our sites

Body loaded...

Server Ready...